در حال حاضر بسیاری از کلمپ آمپر مترهای موجود در بازار قابلیت اندازه گیری جریان به صورت AC و  DC را دارند وآمپرمتر های کلمپی که میتوانند صرفا جریان DC  را اندازه گیری کنند از از لحاظ تنوع مدل از گوناگونی کمتری برخوردارند. حتی تنوع این آمپر مترهای کلمپی از مدل هایی که صرفا جریان AC را میتوانند اندازه گیری کنند ، کمتر است. دلیل این امر تا حدود زیادی به ساختار کلمپ مربوط میشود.

ساختار اندازه گیری :

برخلاف آمپرمترهای انبری AC ، در آمپر مترهای کلمپی DC از سنسور اثر هال برای اندازه گیری جریان آنهم به صورت غیرمستقیم ، استفاده میشود. در حالت DC  دیگر پلاریته تغییر جریان عبوری تغییر نمیکند در نتیجه میدان مغناطیسی در اطراف سیم ایجاد نمیشود.  در این حالت است که دیگر کلمپ آمپر مترهای  AC قابلیت اندازه گیری نخواهند داشت. در کلمپ آمپرمترهای DC از سنسور اثر هال برای اندازه گیری جریان DC مورد استفاده قرارا میگیرد. سنسورهای اثر هال اختلاف پتانسیل ناشی از اعمال میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان از سیم به صورت عمود بر یک ماده هال را اندازه گیری و تقویت میکنند. این اختلاف پتانسیل متناسب با جریان عبوری از سیم است و به این ترتیب میتوان جریان DC  در سیم را اندازه گیری کرد. از این روش برای اندازه گیری جریان AC و DC استفاده میشود و معمولا آمپر مترها دارای قابلیت اندازه گیری هر دو حالت AC و DC را دارند.

 

 

موارد استفاده:

از آمپرسنج های کلمپ DC به صورت خاص برای اندازه گیری جریان DC مورد استفاده در انواع ترانسمیترها و شبکه های صنعتی در رنج 4 تا 20 میلی آمپر استفاده میشود و مدل های مختلف برای کاربرد های گوناگون در این زمینه ، در بازار موجود است.محصولات آمپر متر DC