هدایت الکتریکی آب نشان دهنده یون های موجود در آب می باشد . زیرا یون ها جریان الکتریسته را هدایت می کنند. یون های منفی به طرف قطب مثبت ویون های مثبت به طرف قطب منفی حرکت می کنند. هدایت الکتریکی آب خالص بسیار کم می باشد و با افزایش غلظت یون ها افزایش می یابد.

 هدایت ویژه آب ، شاخص قابلیت آن در هدایت یک جریان الکتریکی است و از این نظر که قابلیت هدایت الکتریکی ویژه، نسبت معین و مستقیمی با TDS و مواد محلول موجود در آب دارد، لذا اندازه گیری آن به‌منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است. 

هدایت ویژه با عکس مقاومت الکتریکی نسبت مستقیمی دارد. آب خالص دارای مقاومت بالای الکتریکی و هدایت ویژه پایین می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی در سیستم SI، زیمنس می‌باشد. هدایت الکتریکی محلول ها از جمله آب با استفاده از تکنیک هدایت سنجی که یکی از روش های شیمی فیزیکی آنالیز است اندازه گیری می شود.محصولات EC متر مایعات