سلام با مرام شدی شبیه باوراممحصولات فشار سنج تفاضلی